Nowa preferencja w opłacaniu składek ZUS: wakacje składkowe

Nowe zwolnienie w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Od kiedy wakacje w opłacaniu składek ZUS?

W tym roku po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Preferencja ta obejmie również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje składkowe nie obejmą jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne!!!

Wprowadzone nią zmiany wejdą w życie od 1 listopada.2024 r.

Pierwszym miesiącem, za który płatnik składek będzie mógł skorzystać zez wolnienia w opłacaniu składek będzie grudzień 2024 r.

Dla kogo wakacje w opłacaniu składek ZUS?

Prawo do skorzystania ze zwolnienia będzie dotyczyło wyłącznie płatników składek prowadzących działalność, z wyłączeniem przedsiębiorców korzystających z ulgi na start.

W miesiącu korzystania przez przedsiębiorcę z „wakacji składkowych”, składki na ich własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej będą za nie finansowane z budżetu państwa.

Wakacje składkowe – przez ile miesięcy w roku?

Płatnik składek na ubezpieczenia społeczne ZUS oraz FP i FS będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu ubezpieczeń przez jeden miesiąc w roku. Miesiąc ten będzie wskazywany przez przedsiębiorcę w składanym do ZUS wniosku.

Warto zaznaczyć, że wakacje kredytowe obejmują jedynie składki na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy.

Zwolnienie z obowiązku składkowego nie będzie wymagało formalnego zawieszenia własnej działalności.

Wakacje składkowe – kto morze skorzystać?

Z prawa do wakacji składkowych będzie mogła skorzystać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym opłacająca  mały ZUS lub mały ZUS plus.

Kto nie skorzysta z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych nie będą mogli skorzystać:

  • twórca i artysta;
  • osoba prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu;
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
  • komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej;
  • osoba prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy  z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Warunki skorzystania z wakacji składkowych.

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania składek ZUS musi spełnić pewne warunki.

Pierwszym z tych warunków jest, aby w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przez przedsiębiorcę miał on zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych nie więcej niż 10 ubezpieczonych

Do osób zgłoszonych do ubezpieczeń zalicza się także zleceniobiorców oraz osoby współpracujące, czy pracowników młodocianych. Tak samo, jak wszystkie osoby zgłoszone tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie zalicza się z kolei pracowników, którzy cały miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przebywali na urlopie bezpłatnym, osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło, zleceniobiorców do 26 r.ż., którzy są uczniami szkoły ponadpodstawowej lub studentami i z tytułu umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kolejnym warunkiem jest, aby w ostatnich 2 latach poprzedzających rok złożenia wniosku lub co najmniej w jednym roku z 2 ostatnich lat poprzedzających rok złożenia wniosku nie przekroczył rocznego PRZYCHODU w równowartości 2 milionów euro.

Równowartość 2 milionów euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Następnym warunkiem jest niewykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Warunek ten dotyczy roku poprzedzającego oraz okres od początku roku, w którym jest składany wniosek.

Przedsiębiorca musi również spełnić warunek podlegania ubezpieczeniom społecznym w miesiącu złożenia i poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Przypominamy, że nasze biuro rachunkowe w ramach obsługi księgowej działalności gospodarczych oferuje także kompleksowe rozliczenia ZUS właścicieli, współwłaścicieli oraz osób z nimi współpracujących

Biuro rachunkowe BDK Consulting świadczy również usługi prowadzenia kadr, naliczania płac oraz rozliczeń z ZUS.

Scroll to Top
Kontakt z Nami